Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieden en overeenkomsten van DigiJes, met een derde, hierna te noemen: “de opdrachtgever”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DigiJes waarvoor voor de uitvoering een derde wordt betrokken.

1.2  Met “content” wordt hierna bedoeld: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social media kanalen en andere (online) media geplaatst te worden.

1.3 Met “schriftelijk” wordt hierna ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Offertes

Artikel 2

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft DigiJes het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Facturatie geschiedt op basis van de aanbieding, prijsopgave en/of offerte.

2.2 De opdrachtgever dient expliciet akkoord te geven op het aanbod door deze schriftelijk te bevestigen.

2.3 Wanneer de opdrachtgever niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt of de indruk hiertoe wekt, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.

2.4 DigiJes behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor DigiJes onaanvaardbaar maakt om de overeenkomst uit te voeren.

2.5 Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

 

Levering diensten en/of producten

Artikel 3

3.1 DigiJes zal zich inspannen om de dienst en/of het product te leveren binnen de overeengekomen tijd.

3.2 Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen. 

3.3 DigiJes is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid controleren. 

3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DigiJes het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4

4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren. 

4.2 Zowel DigiJes als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of een uitbreiding noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor de rekening van de opdrachtgever. 

4.3 Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, is de schriftelijke instemming van DigiJes noodzakelijk. Wanneer DigiJes met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn daarmee samenhangende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 5

5.1 In geval van diensten en/of producten van DigiJes een abonnementsvorm wordt afgenomen dan geldt deze voor onbeperkte tijd tenzij allebei de partijen met schriftelijke opzegging instemmen. 

5.2 De afgenomen abonnementsvorm kan maandelijks door DigiJes of de opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 6

6.1 Alle werkzaamheden worden door DigiJes naar beste vermogen verricht. Uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Digijes een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting voort. DigiJes zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van het gebruik en/of de uitvoering door de opdrachtgever en/of derden van door DigiJes geleverde diensten en opmaak. Opdrachtgever vrijwaart voor zover nodig DigiJes voor eventuele aanspraken van derden. 

6.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DigiJes slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Digijes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

6.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. DigiJes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

6.4 De opdrachtgever is in het geval van aangeleverde content waar sprake is van portretten of beeltenis van personen, zelf verantwoordelijk voor het wettelijk vastleggen en veilige bewaring van deze toestemming van de afgebeelde individu. 

6.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig, duidelijk en volledig verstrekken van benodigde informatie, gegevens, toestemming, licenties of geschikte materialen waarvan DigiJes aangeeft dat het noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DigiJes zijn verstrekt, heeft DigiJes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 DigiJes heeft het recht te weigeren content van de opdrachtgever te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van DigiJes:

  1. discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
  2. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  3. leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
  5. illegale activiteiten bevordert of pleegt;
  6. kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
  7. op enig andere wijze door DigiJes indiscreet of incorrect wordt bevonden.

6.7 Uiterlijk één jaar na levering van de diensten en/of producten verwijderd DigiJes al het bijbehorende content van haar eigen servers en apparaten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van de door DigiJes aangeleverde digitale bestanden voor uitvoer van de overeenkomst.

6.8 DigiJes biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de overeenkomst te leveren of geleverde diensten en/of producten.

 

Vertrouwelijkheid, Bescherming verleende diensten

Artikel 7

7.1 DigiJes zal ervoor zorgen dat vertrouwelijk aan haar door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt. DigiJes behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door DigiJes in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op het standpunt te stellen dat DigiJes de diensten uitsluitend en exclusief aan haar kan verlenen.

7.2 DigiJes behoudt ten allen tijde het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten, tekst, beeldmateriaal, producties, documenten en ontwerpen.

7.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken, of door derden gebruik te laten maken, van de diensten, tekst, beeldmateriaal, producties, documenten en ontwerpen zolang zij niet aan DigiJes heeft voldaan hetgeen zij ter zake daarvan is verschuldigd. 

7.4 Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk en in overeenstemming worden afgeweken. 

 

Honorarium

Artikel 8

8.1 Het door DigiJes berekende honorarium betreft uitsluitend de vergoeding voor de door haar gegeven geleverde diensten, tekst, beeldmateriaal, producties, documenten en ontwerpen. Overige kosten, zoals materiaalkosten, kosten van derden en kosten van meerwerk, worden afzonderlijk berekend, voor zover deze kosten niet in de offerte zijn opgenomen. 

8.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen de voor dat onderdeel aangegeven prijs.

 

Betaling

Artikel 9

9.1 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. Verrekening is niet toegestaan mits hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. 

9.2 De opdrachtgever dient bij de totstandkomen van de overeenkomst 50% van het overeengekomen honorarium te voldoen en de overige 50% dient binnen veertien dagen na afronding te zijn voldaan. 

9.3 Indien onverwachte werkzaamheden voorkomen kan na overleg met de opdrachtgever, DigiJes de extra activiteiten factureren. 

9.4 De kosten van derden en de kosten van de samenwerking met derden worden volledig doorberekend, te denken valt hierbij aan locatie-, verblijf-, inhuur- en apparatuurkosten.

9.5 Wanneer de door DigiJes te leveren diensten betreffen het begeleiden van werkzaamheden en projecten die zich over een periode van meer dan vier maanden uitstrekken en waarvoor geen totaalprijs is afgesproken, zal per maand vooraf worden gefactureerd op basis van uren op basis van, van tevoren overeengekomen, bedragen.

9.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wanneer de opdrachtgever ook na een schriftelijke herinnering van DigiJes in gebreke blijft met de betaling van het honorarium, is DigiJes gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door DigiJes gederfde winst en alle kosten, inclusief alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van door DigiJes te nemen maatregelen. 



Tussentijdse ontbinding

Artikel 10

10.1 DigiJes heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, ontbonden te verklaren wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar voorlopige surseance van betaling wordt verleend of wanneer de opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

10.2 Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor DigiJes voortvloeit, een en ander als hierboven omschreven in artikel 9.4.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 11

11.1 Alle geschillen tussen DigiJes en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. 

11.2 Op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Intellectueel eigendom en beeldrecht

Artikel 12

12.1 DigiJes heeft te allen tijde het volledige intellectueel eigendom en beeldrecht over alle, al dan niet in het kader van de overeenkomst, door haar ontwikkelde of ter beschikking gestelde audio-visuele en tekstuele content, trainingsmaterialen, strategieën en/of prestaties.

12.2 Al de geproduceerd content zal aan de opdrachtgever rechtenvrij worden verstrekt, voor zover het wordt ingezet binnen de afgesproken opdracht. Indien derden, al dan niet via de opdrachtgever, het geproduceerde content willen gebruiken voor andere opdrachten, al dan niet voor de opdrachtgever, zal aan DigiJes een daarvoor een, binnen de branche gebruikelijke, vergoeding worden betaald. Zonder deze vergoeding is DigiJes op generlei wijze verplicht het materiaal aan derden, dan wel aan de opdrachtgever, te verstrekken. 

12.3 Al het door DigiJes vervaardigde materiaal en geleverde content mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van DigiJes niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

12.4 Bij openbaarmaking van de content dient de naam van DigiJes vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.

12.5 Afwijkende afspraken worden schriftelijk overeengekomen.

12.6 Indien er sprake is van de ARVODI vervalt artikel 12.1 en 12.2. 

 

Overige bepalingen

Artikel 13

13.1 Digijes behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

13.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DigiJes en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.3 DigiJes is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de opdrachtgever en geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

13.4 DigiJes zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan DigiJes.